Przedszkole Nr 21
ul. Marszałkowska 27/35/A
00 - 639 Warszawa
tel. 22 825 17 85
Czynne 07.00 - 20.00

Nasze programy

Nowa Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego

Nowy obowiązujący w aspekcie prawnym dokument Ministerstwa Edukacji Narodowej określający wymagania państwa dotyczące celów, treści i wymagań edukacyjnych. Praca wychowawczo dydaktyczna w Tęczowym Przedszkolu planowana jest zgodnie z Nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. - Dziennik Ustaw z dnia 24 lutego 2017 r.). Realizujemy również Programy zgodne z nową podstawą programową:

Nauczyciele Tęczowego Przedszkola samodzielnie podejmują decyzję w sprawie kolejności realizacji treści nauczania, proporcji czasu przeznaczonego na zapoznanie wychowanków z treściami, poszerzenia treści wskazanych w podstawie programowej.

Nauczyciele mają swobodę stosowania takich metod nauczania, jakie uważają za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne. Podjęcie decyzji podpowiada wybrany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego.

Nasze metody pracy:

Główne cele wychowania przedszkolnego realizowane są we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej naszego przedszkolnego

Zadania nauczycieli we współpracy z rodzicami

Zadania nauczycieli w obliczu celów nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Diagnozowanie rozwoju dzieci zadaniem nauczyciela

Zasady formułowania diagnozy

Monitorowanie


Nauczyciel monitoruje u wychowanka:
wiedzę i umiejętności, postawy, uzdolnienia, zachowania, wzajemne relacje, stosowanie zwrotów grzecznościowych (kultura słowa i zachowania), umiejętność nawiązywania kontaktów, opanowanie emocji

Nauczyciel monitoruje u siebie:
realizację zadań dydaktycznych i wychowawczych, stopień opanowania wiadomości i umiejętności, postępy w realizacji celów, umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, stopień realizacji planów pracy, zgodność doskonalenia zawodowego z potrzebami przedszkola,

Dyrektor monitoruje u nauczyciela:
prowadzenie dokumentacji, sposoby i efekty nauczania, realizację programów wychowania przedszkolnego, pracę nauczyciela, realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych, postępowanie nauczyciela wobec wychowanka, sposób prowadzenia zajęć, wykorzystanie różnorodnych metod nauczania, realizację treści podstawy programowej, realizację zadań z planu pracy przedszkola, osiągnięcia nauczyciela, wywiązywanie się z obowiązków służbowych, efektywne wykorzystanie czasu pracy na zajęciach, przygotowanie nauczyciela do zajęć, kontrolę przez nauczyciela osiągnięć dzieci, organizację imprez, relacje międzyludzkie, wystrój sal, motywowanie dzieci, atmosfera na zajęciach, pracę z dzieckiem zdolnym i z problemami.

Rodzice monitorują u dziecka:
rozwój dziecka, postępy, osiągnięcia, trudności, opanowanie określonych umiejętności, zachowania w określonych sytuacjach, samopoczucie, spędzanie czasu wolnego, towarzystwo dziecka; samopoczucie w przedszkolu, stan emocjonalny dziecka, czas spędzony przed telewizorem - oglądane programy, czas spędzony przed komputerem.

Spotkania adaptacyjne dla dzieci pierwszy raz przyjętych do przedszkola

Ponieważ początkowo wszystko w przedszkolu jest dla trzylatka nowe i obce należy mu ułatwić wejście w nowe środowisko. Dziecko pozostawione w nowym miejscu bez bliskich odczuwa lęk i niepewność. Wciąż delikatny jeszcze układ nerwowy i niestabilne poczucie bezpieczeństwa, powodują niedopuszczenie przez dziecko zmian i nowych sytuacji. Właśnie z myślą o tym zostały wprowadzone w naszym przedszkolu spotkania adaptacyjne. Składa się on z następujących zadań:

Kolejne spotkania odbywają się już według życzenia i możliwości czasowych rodziców w ogrodzie przedszkolnym. Na początku września rodzice są również obecni w sali przy dziecku, jeśli istnieje taka potrzeba, aż do momentu całkowitej adaptacji dziecka do przedszkola.
Fotografie z przebiegu realizacji umieszczamy w sali grupy trzylatków. Tablica ze zdjęciami jest sukcesywnie uzupełniana o zdjęcia ilustrujące nowe osiągnięcia dziecka w grupie przedszkolnej. Tak udzielana pomoc w przystosowaniu się do nowego miejsca służy najmłodszym dzieciom.
Adaptacja w Tęczowym Przedszkolu jest bardzo łagodna.

Profilaktyka logopedyczna

Prawdą oczywistą jest, że lepiej wcześniej zapobiegać niż później leczyć. Programy profilaktyczne obejmują wiele dziedzin naszego życia, nie tylko zdrowie czy bezpieczeństwo, lecz również powstawanie wad wymowy i dysleksji. Już u trzylatków można zauważyć niepożądane formy artykulacji spowodowane dysfunkcją języka tj. seplenienie międzyzębowe, boczne lub policzkowe, które przez kolejne lata mogą ulec jedynie utrwaleniu.

W chwili gdy dziecko już pięcioletnie trafi pod opiekę logopedy, usunięcie powstałej wady będzie wymagać dużego nakładu pracy i wysiłku nie tylko ze strony specjalisty, lecz głównie ze strony dziecka i jego rodziców.
Kolejnym i niezwykle ważnym powodem podjęcia wczesnej i szybkiej interwencji logopedycznej są dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, których do przedszkoli trafia coraz więcej. Są to dzieci z ryzyka dysleksji rozwojowej i im wcześniej zostaną podjęte działania profilaktyczne, tym łatwiej i szybciej dziecko pokona trudności.

Stąd też powstał pomysł wprowadzenia w Tęczowym Przedszkolu Profilaktyki logopedycznej w młodszych grupach wiekowych. Program ten realizujemy wspólnie z logopedą już kolejny rok.

W realizacji programu wykorzystujemy elementy m.in. glottodydaktyki, Metody Dobrego Startu, muzykoterapii, logorytmiki i Metody P. Dennisona.

Ćwiczenia obejmują:

Formy pracy wykorzystywane w czasie zajęć pozwalają dzieciom na swobodną i bezstresową działalność. I tak, w trakcie ćwiczeń usprawniających mięśnie artykulatorów, wykonywane są jednocześnie ruch całego ciała. Takie połączenie małej (język, wargi, żuchwa) i dużej motoryki (ręce, nogi, tułów), nie tylko odwraca uwagę dziecka od trudności i uatrakcyjnia ćwiczenie, ale przede wszystkim uczy koordynacji ruchowej i precyzji wykonania ruchu.

Ćwiczenia prowadzone są systematycznie i zawierają różnorodne formy aktywności. Bazą wielu spotkań są wiersze J. Tuwima, J. Brzechwy, J.L. Kerna, H. Bechlerowej, D. Wawiłow, oraz piosenki dla dzieci.

Ważnym elementem tego programu są warsztaty dla rodziców, prowadzone przez logopedę, w trakcie których przechodzą oni krótkie szkolenie z zakresu ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny, oraz zapoznają się z problematyką rozwoju mowy dziecka.

Profilaktyka logopedyczna to nie tylko forma zapobiegania utrwalaniu się wad wymowy, lecz również przeciwdziałanie dysleksji rozwojowej. Nasz program obejmując obok ćwiczeń logopedycznych zabawy doskonalące słuch fonematyczny, analizę i syntezę słuchową, pamięć słuchową i ruchową, koordynację ruchową, wzrokowo-ruchową i koncentrację, w znacznym stopniu przyspieszają dojrzewanie poszczególnych analizatorów, których dysharmonijny rozwój jest jedną z przyczyn dysleksji.

22:05:39 10.09.2017

© 2013 - 2017 Maziarz
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!